نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
پیشنهاد ما
پرونده شجره خبیثه ملعونه
اندیشنامه امت واحده
پرونده تحولات یمن : مظلوم پایدار


فرار به عربستان سعودی در حال محاکمه ... به درک واصل شد ...
به زودی سرنگون خواهد شد... به زودی سرنگون خواهد شد... به زودی سرنگون خواهد شد...
صفحه اصلي > مخزن محتوای بیداری اسلامی > کتاب 
اخبار > اسرائیل و سودان طمع­ های کهن... و رویایی نوین
 


شماره خبر :٥١٠٧٦٥ 

  تاریخ انتشار خبر : 1395/09/24    ا   ٠٧:٥٣

معرفی کتاب
اسرائیل و سودان طمع­ های کهن... و رویایی نوین
ﮐﺘﺎب " اسرائیل و سودان طمع­ های کهن... و رویایی نوین " ﺑﻪ ﻗﻠـﻢ دﮐﺘـﺮ ﻋﺒـﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺧﺎﻟـﺪ ﻓﻀﻞ ﺷﺮف اﷲاﻟﺪﯾﻦ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﺤﺮﮐﺎت رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴـﺘﯽ ﺑـﺮاي ﻏﻠﺒـﻪ ﺑـﺮ آﺳـﯿﺐ ﭘـﺬﯾﺮي ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ آب، داده داوري ﻫﺎ و اراﺋﻪ ﻫﺎي ﻣﻔﯿﺪ و اﺳﺘﻮاري را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻃـﻼع از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺳـﺎزان و ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮان، ﺑﺴـﯿﺎر اﻫﻤﯿـﺖ دارد .
پایگاه خبری تحلیلی بیداری اسلامی :  اسرائیل و سودان طمع­ های کهن... و رویایی نوین

ﮐﺘﺎب " اسرائیل و سودان طمع­ های کهن... و رویایی نوین " ﺑﻪ ﻗﻠـﻢ دﮐﺘـﺮ ﻋﺒـﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺧﺎﻟـﺪ ﻓﻀﻞ ﺷﺮف اﷲاﻟﺪﯾﻦ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﺤﺮﮐﺎت رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴـﺘﯽ ﺑـﺮاي ﻏﻠﺒـﻪ ﺑـﺮ آﺳـﯿﺐ ﭘـﺬﯾﺮي ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ آب، داده داوري ﻫﺎ و اراﺋﻪ ﻫﺎي ﻣﻔﯿﺪ و اﺳﺘﻮاري را  ﻣﯽ  ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻃـﻼع از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺼـﻤﯿﻢ  ﺳـﺎزان و ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮان، ﺑﺴـﯿﺎر اﻫﻤﯿـﺖ دارد .

دﮐﺘـﺮ ﺷـﺮف اﻟـﺪﯾﻦ ﮐـﻪ ﺧـﻮد داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺷﺶ ﮐﺘﺎب در ﺑﺎب ﺳﻮدان و رواﺑـﻂ ﺧـﺎرﺟﯽ آن اﺳـﺖ، ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي اﺳﺮاﯾﯿﻞ در ﺧﺼﻮص اﻣـﻮر داﺧﻠـﯽ روابط خارجی ﺳﻮدان ، ﺗـﺪاوﻣﯽ دراز آﻫﻨـﮓ دارد ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻘﻄﻌـﯽ و ادواري ﻣﺘﺤـﻮل ﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮد؟

دریافت فهرست و مقدمه کتاب

امتیازدهی
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
پرونده ها
پایان قصه حلب
پرونده شجره ملعونه خبیثه آۀ سعود
پرونده تحولات یمن : مظلوم پایدار
پرونده پیروزی حزب الله در جنگ سی و سه روزه
پرونده بررسی انتخابات سوریه
پرونده واکاوی نقش ترکیه در تحولات منطقه
پرونده واکاوی نقش ترکیه در تحولات منطقه
استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر را وارد کنید:
عضویت
آخرین اخبار